Katarzyna Modrzejewska (Polska)

Katarzyna Modrzejewska (Polska)

Kierownik Działu Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, socjolog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH), pedagogiki (SGGW) oraz ewaluacji projektów UE (UW).

 Na Politechnice Warszawskiej pracuje od 2010 r., gdzie do tej pory koordynowała realizację ponad 100 projektów badawczych, w tym: „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza – Akademickie Mazowsze 2030” (PO IG 1.1.1), „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską” (PO KL 4.1.1) czy „Global Entrepreneurial Talent Management 3” (H2020-MSCA-RISE).

Przewodnicząca zespołu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej. Specjalista zarządzania projektami według metodologii PRINCE2, certyfikowany audytor wewnętrzny (Systemu Zarządzania Usługami oraz Systemu Zarządzania Jakością), certyfikowany moderator Design Thinking oraz Modern Theory od Innovative Problem Solving (the 1st level of MA TRIZ certification).

Jej zainteresowania badawcze skupiają się nie tylko na zagadnieniach związanych z zarządzaniem uczelnią, instytucjami otoczenia biznesu czy transferem technologii, ale również na kulturze innowacyjności i design management.

Temat pracy doktorskiej: „Kultura innowacyjności polskich parków technologicznych”. Współautorka publikacji: „Warszawa przestrzenia badań i rozwoju” (2019) oraz „Poradnik kwalifikowania zadań w projektach B+R o charakterze społeczno-ekonomicznym” (2018).